Rotavdrag

RotavdragOm man vill bygga ett nytt bostads- eller komplementhus så har man i dagsläget inte rätt till någon ersättning via ROT-avdraget. Man kan heller inte erhålla någon ersättning om man vill bygga till eller bygga om ett redan existerande småhus med tillhörande komplementhus. Detta innebär då alltså att man inte kan få något ROT-avdrag för om- och tillbyggnader under de allra första 5 åren efter husets färdigställande. Vidare så fungerar det så att fastigheter med värdeåret 2008 kan få ROT-avdrag för det arbete som kommer att utföras under år 2014.

Vill man istället riva en gammal byggnad och bygga någonting nytt på samma plats så kan man inte utnyttja avdraget. Om ett tidigare bostads- eller komplementhus rivs innan det nya huset ska byggas så räknas det endast som en nybyggnad. Man tar alltså inte hänsyn till att den gamla grunden används. Det spelar heller ingen roll om man dessutom har återanvänt gammalt material i det nya bygget.

Om en person däremot äger och bor i en så kallad småhusfastighet så har personen ifråga rätt till ROT-avdrag oavsett om byggnaden ingår i näringsverksamhet eller bara utnyttjas som en privat bostad. Avdrag för husarbetet ges dock bara för den del av arbetet som genomförs i de utrymmen som ägaren avänder som bostad.

När det kommer till radonsanering till exempel i samband med installation av fläktar så har man rätt till ROT-avdrag. Har man däremot fått ett så kallat generellt bidrag för själva radonsaneringen så kan man inte få ROT-avdraget också. Om det då i sammanhanget klart framgår att det tidigare stödet eller bidraget endast ska användas till material kan man bli beviljad ROT-avdrag för arbetskostnaden istället.

Har man en skorsten som behöver byggas om eller bara repareras så kan man utnyttja avdraget. Man kan faktiskt också bli beviljad ett avdrag på arbetskostnaden  om man vill bygga till på skorstenen.